Izba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw  jest stowarzyszeniem biznesowym o charakterze non-profit działającym według autonomicznego prawa katalońskiego.

Izba została utworzona przez grupę katalońskich i polskich przedsiębiorców, którzy zauważyli znikomą obecność i promocję małych i średnich firm polskich w Katalonii,  a także katalońskich w Polsce. Ten niski poziom relacji biznesowych oraz wymiany handlowej pomiędzy polskimi i katalońskimi firmami, jak również brak wiedzy o uwarunkowaniach prawnych, politycznych czy społecznych rozpoczęcia działalności w Katalonii lub w Polsce były głównym bodźcem do utworzenia Izby jako organizacji, która wspiera firmy członkowskie podczas ekspansji na rynek polski lub kataloński w ich ojczystych językach.

Utworzenie Izby służyć ma również zachęcaniu przedsiębiorców z obu regionów do aktywnego rozwoju bilateralnej wymiany handlowej i inwestycyjnej, wspomaganiu firm w dostępie do informacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w Katalonii i w Polsce oraz poszerzaniu ich wiedzy w tym zakresie poprzez realizację różnych programów szkoleniowo-doradczych.

Misją Izby jest promocja polskich firm sektora MŚP w Katalonii, a także katalońskich w Polsce oraz budowanie partnerskich relacji biznesowych pomiędzy nimi, umożliwiając swoim Członkom współpracę na różnych płaszczyznach.

Głównymi Celami Izby są:

  • Promocja polskich firm członkowskich w Katalonii, a także firm katalońskich w Polsce.
  • Wspomaganie rozwoju relacji handlowych, ekonomicznych i biznesowych pomiędzy nimi.
  • Stworzenie możliwości współpracy w różnych obszarach prowadzenia biznesu dla firm członkowskich.
  • Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji prawnej,  handlowej i finansowej wspomagającej zrzeszone firmy w prowadzeniu biznesu w Katalonii i Polsce.
  • Wspomaganie i promocja współpracy naukowo-technicznej pomiędzy tymi regionami.
  • Reprezentowanie i ochrona interesów firm członkowskich na terenie działania Izby.

Aby spełnić swoją misję, Izba organizuje liczne kampanie promocyjne, seminaria, śniadania biznesowe, konferencje i inne wydarzenia o charakterze promocyjnym, które tworzą swoistą platformę do wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy polskimi i katalońskimi firmami. Ponadto, współpracuje z innymi Izbami Handlowymi i Przemysłowymi oraz instytucjami rządowymi, uczelniami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi zarówno polskimi jak i katalońskimi. Wspomaga również swoich Członków w uzyskaniu finansowania na prowadzenie działalności gospodarczej lub realizację projektów inwestycyjnych tak w Katalonii, jak i w Polsce.

Dowiedz się więcej o naszych usługach