Ajuntament de Manresa ofereix ajuda per a autònomos i empreses afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19. La publicació de la convocatòria està prevista per al 28 de maig de 2020.

Destinataris:

  • Autònoms donats d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA)
  • Empreses amb volum de facturació anual que no superi 200.000.-€

Requisits:

  • Tenir domicili fiscal i/o centre de treball a Manresa
  • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura directa derivada de la declaració de l’estat d’alarma o haver sofert una davallada dels ingressos per vendes d’un 75% respecte del mateix període de l’any anterior.
  • Estar donat d’alta en l’activitat des del primer trimestre de 2020
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat, l’Ajuntament de Manresa i davant la Seguretat Social
  • Comprometre’s a reobrir i/o reactivar l’activitat econòmica abans de finalitzar l’any 2020.
  • No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi en data 31 de desembre de 2019
  • Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de l’ajut.

Quantia:

Aportació única de 600.-€ per destinatari.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir la dotació pressupostaria assignada (200.000.-€).

Despeses subvencionables:

Són subvencionables les despeses fixes originades a partir de la declaració de l’estat d’alarma i fins a 31 de desembre de 2020.

Són despeses elegibles les derivades dels contractes de lloguer, serveis d’assessorament i gestió, despeses del personal contractat o familiars col·laboradors ( inclou sou i seguretat social), despeses de seguretat social i altres despeses directament vinculades necessàries per a poder exercir l’activitat econòmica amb garanties

Se subvencionarà la totalitat de les despeses elegibles, fins a un màxim de 600,00 euros sempre i quan les factures, rebuts i/o comprovants estiguin datades entre el 15 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. Aquest imports no tindran en compte l’IVA si la quota és deduïble per l’empresa

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la convocatòria. La publicació de la convocatòria està prevista per al 28 de maig de 2020.

Important:

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions, inclosa la prestació extraordinària per cessament de l’activitat per a autònoms afectats pel COVID-19 de la Seguretat Social.

ds_admin

Author ds_admin

More posts by ds_admin