El Consell Comarcal del Bages ha anunciat la convocatòria d’un ajut econòmic per a professionals i microempreses del Bages afectats econòmicament per las conseqüències de la COVID-19.


Destinataris:
  • Autònoms (No s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.)
  • Microempreses amb un màxim de 6 treballadors
  • Cooperatives amb un màxim de 6 treballadors
Requisits:
  • Estar donat d’alta, com a mínim, durant el primer trimestre de l’Any 2020, en activitats econòmiques sospeses per l’estat d’alarma.
  • Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal en la comarca del Bages.
  • Tenir un màxim de 6 treballadors en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Tenir una facturació màxima de 600.000.-€ en el darrer exercici.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
  • Complir les obligacions tributàries de l’exercici pressupostari 2019 davant l’Ajuntament on tingui la seu l’empresa.
Import:

300-1000.-€ depenent del nombre de sol·licituds presentades.

Termini de presentació:

20 dies naturals des del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria. Es preveu que l’apertura de les sol·licituds s’obri la segona setmana de juny.

Compatibilitat:

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa finalitat.

Procediment de sol·licitud:

Telemàtica a la pàgina web del Consell Comarcal.

Documentació:

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant la signatura d’una declaració responsable que s’inclou a l’imprès de sol·licitud de l’ajut.

Únicament en el cas d’empreses, caldrà adjuntar l’escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts en el Registre mercantil o en el registre corresponent.

Renata Marciniak

Author Renata Marciniak

More posts by Renata Marciniak

Leave a Reply